การประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ และผลการดำเนินโครงการที่สำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการ และผลการดำเนินโครงการที่สำคัญของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  รวมถึงโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อยอดและสนับสนุนกิจกรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยมี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายวทัญญู ทิพยมณฑา)  และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นางพิชญา เมืองเนาว์) เป็นประธานการประชุมร่วมกัน  วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 211A  ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์  เขตพญาไท กรุงเทพฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :